ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SHOES POLISH - PCASPCC 001

SKU: PCASPCC001BLK
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$12.00 $12.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Tiêu đề:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

COLORS: 
+ Black: Recommend for black leather

+ Brown: Recommend for brown leather.

+ Cream: Recommend for all types of leather.
 

SOME SPECIAL NOTES: 

1. Shoes must be clean and dry before use.

2. Apply polish with a cloth or polish applicator. Allow polish to dry.

3. Buff to a gloss with a brush or soft cloth.

4. For extra high shine, apply another light coat of polish, sprinkle with water, and buff with a soft cloth.

PIERRE CARDIN SHOES POLISH - PCASPCC 001

PIERRE CARDIN SHOES POLISH - PCASPCC 001

តម្លៃ៖
$12.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: