ប្ដូរ​ភាសា:

CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLD 024

SKU: OCMWLLD024BLK
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ OSCAR Vietnam
វាយតម្លៃ
$209.00 $209.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLD 024

Material: 100% premium cowhide material, top-grain, imported directly from Italy.

 

Instruction for storage:

  • Avoid direct contact with the explosive environment.

  • Frequently clean with a clean damp cloth.

---------------------------------------------------------------------------------

22.5 x 14.5 x 4,5 cm

CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLD 024

CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLD 024

តម្លៃ៖
$209.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: