ប្ដូរ​ភាសា:

CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLB 021

SKU: OCMWLLB021COF
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ OSCAR Vietnam
វាយតម្លៃ
$294.00 $294.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLB 021

Material: 100% premium cowhide material, top-grain, imported directly from Italy.

Instruction for storage:

  • Avoid direct contact with the explosive environment.

  • Frequently clean with a clean damp cloth.

---------------------------------------------------------------------------------

22 x 11 x 2cm

CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLB 021

CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLB 021

តម្លៃ៖
$294.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: