ប្ដូរ​ភាសា:

PURSE - OSCAR - OCWHBLD 028

SKU: OCWHBLD028BLU
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ OSCAR Vietnam
វាយតម្លៃ
$106.00 $106.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: Cross Body Ring - PURSE - OSCAR - OCWHBLD 034

Instruction for storage:

  • Avoid direct contact with the explosive environment.

  • Frequently clean with a clean damp cloth.

---------------------------------------------------------------------------------

17 x 20 x 10cm

 
PURSE - OSCAR - OCWHBLD 028

PURSE - OSCAR - OCWHBLD 028

តម្លៃ៖
$106.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: