ប្ដូរ​ភាសា:

PURSE - OSCAR - OCWHBLA 025

SKU: OCWHBLA025BRW
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ OSCAR Vietnam
វាយតម្លៃ
$80.00 $80.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

 

Instruction for storage:

  • Avoid direct contact with the explosive environment.

  • Frequently clean with a clean damp cloth.

---------------------------------------------------------------------------------

21 cm x 8cm x 13

Material: PU

 
PURSE - OSCAR - OCWHBLA 025

PURSE - OSCAR - OCWHBLA 025

តម្លៃ៖
$80.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: