ប្ដូរ​ភាសា:

PURSE - OSCAR - OCWHBLA 021

SKU: OCWHBLA021BRW
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ OSCAR Vietnam
វាយតម្លៃ
$106.00 $106.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: អស់ពី​ស្តុក
Màu sắc:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: PURSE - OSCAR - OCWHBLA 021

Instruction for storage:

  • Avoid direct contact with the explosive environment.

  • Frequently clean with a clean damp cloth.

---------------------------------------------------------------------------------

21x11x7cm

PURSE - OSCAR - OCWHBLA 021

PURSE - OSCAR - OCWHBLA 021

តម្លៃ៖
$106.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: