ប្ដូរ​ភាសា:

CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLB 020

SKU: OCMWLLB020COF
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ OSCAR Vietnam
វាយតម្លៃ
$166.00 $166.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLB 018

Material: 100% premium cowhide material, top-grain, imported directly from Italy.

 

Instruction for storage:

  • Avoid direct contact with the explosive environment.

  • Frequently clean with a clean damp cloth.

---------------------------------------------------------------------------------

22 x 11 x 2 cm

CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLB 020

CLUTCH WALLET FOR MEN - OSCAR - OCMWLLB 020

តម្លៃ៖
$166.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: