ប្ដូរ​ភាសា:

COMBO - 19 - 2 PIERRE CARDIN DEODORANT ROLLER

SKU: (Đang cập nhật...)
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$129.00
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here
Product: COMBO - 2 PIERRE CARDIN DEODORANT ROLLER - Elegant men.
 
A wonderful combination of minerals as Mg, Cu, Zn, this product can generate the surface, effectively deodorize then promote dryness and refreshing.
 

Fragrance: Energising Wave, the immersing of blue sea

Usage: Roll the product under the arm

Storage: Store in a cool place, avoid direct sun and high temperature.

COMBO - 19 - 2 PIERRE CARDIN DEODORANT ROLLER

COMBO - 19 - 2 PIERRE CARDIN DEODORANT ROLLER

តម្លៃ៖
$129.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: