ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SNEAKERS - PCWFWFC 095

SKU: PCWFWFC095WHT37
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$85.00 $85.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: PIERRE CARDIN SNEAKERS - PCWFWFC095

Material:

Pierre Cardin Sneakers for Woman are designed to be dynamic, stylish, commodious. The shoes have a basic design, dynamic color, and perfect shape. It can be used in many activities such as going to school, hanging out, traveling...

Made of high - quality synthetic leather, soft - lining, and high friction PU.

Instruction for Storage:

• Avoid direct contact with water and high - temperature.
• Frequently clean with a clean damp cloth.

PIERRE CARDIN SNEAKERS - PCWFWFC 095

PIERRE CARDIN SNEAKERS - PCWFWFC 095

តម្លៃ៖
$85.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: