ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SNEAKER - PCMFWFC 097

SKU: PCMFWFC097BLK40
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$85.00 $85.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: អស់ពី​ស្តុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: PIERRE CARDIN SHOES - CALL OF WARRIOS - PCMFWFC 097

Design:

Pierre Cardin Sneakers are designed to be dynamic, stylish, commodious. The shoes have a basic design, dynamic color, and perfect shape. It can be used in many activities such as going to school, hanging out, traveling.

Made of high - quality synthetic leather, soft - lining, and high friction PU.

Instruction for storage

• Avoid direct contact with water and high - temperature.
• Frequently clean with a clean damp cloth.

PIERRE CARDIN SNEAKER - PCMFWFC 097

PIERRE CARDIN SNEAKER - PCMFWFC 097

តម្លៃ៖
$85.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: