ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SLIP ON - PCMFWFC 900

SKU: PCMFWFC900BLK41
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$85.00 $85.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Products: Pierre Cardin Slip On - PCMFWFC 900

Instruction for Storage:

- To keep shoes in the best condition, please avoid direct contact with water, avoid dry cleaning and high-temperature effects. 

- Highly recommended frequently clean shoes with clean damp cloth.

 

 

PIERRE CARDIN SLIP ON - PCMFWFC 900

PIERRE CARDIN SLIP ON - PCMFWFC 900

តម្លៃ៖
$85.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: