ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN CANVAS - PCMFWLC 094

SKU: PCMFWLC094GRY43
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$128.00 $128.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Sản phẩm: PIERRE CARDIN CANVAS - PCMFWLC 094

Structure:

Canvas Shoe is a new break-through of Pierre Cardin, which is suitable for work, parties, or hang out. 

Pierre Cardin Canvas Shoes are made from soft and high-grade canvas, which imported from Cament technology (mound paste). Moreover, the shoe is covered by Nappa cowhide leather (1.8mm), this makes us feel smooth and comfortable when. Each detail is sewed by solid and prominent seams. 

High-quality anti-slip rubber.

Instruction for storage:

- To keep shoes in the best condition, please avoid direct contact with water, avoid dry cleaning and high-temperature effects.
- Highly recommended frequently clean shoes with clean damp cloth. Prioritize the special polish or lotion that lightens, nourishes, and protects the leather surface.

 

PIERRE CARDIN CANVAS - PCMFWLC 094

PIERRE CARDIN CANVAS - PCMFWLC 094

តម្លៃ៖
$128.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: