ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN PATINA SHOES - PCMFWLB056

SKU: PCMFWLB056BRW39
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$195.00 $195.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: PIERRE CARDIN PATINA SHOES  - PCMFWLB056

Design: cowhide material imported directly from Italia.

We meticulously send the brand Pierre Cardin with "embossed art" on insole, midsole and nin-slip rubber, this is a unique point that you can only find from a signature product of Pierre Cardin,

Instruction for storage:

- To keep shoes in the best condition, please avoid direct contact with water, avoid dry cleaning and high-temperature effects.
- Highly recommended frequently clean shoes with clean damp cloth. Prioritize the special polish or lotion that lightens, nourishes, and protects the leather surface.

 

 

 

PIERRE CARDIN PATINA SHOES  - PCMFWLB056

PIERRE CARDIN PATINA SHOES - PCMFWLB056

តម្លៃ៖
$195.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: