ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SLIP ON - PCWFWFC098

SKU: PCWFWFC098TAU36
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$72.00 $72.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: PIERRE CARDIN SLIP ON - PCWFWFC098

Design:

"Pierre Cardin Shoes cherishes and honors the beauty of women". Each impressive curves promote the feminine features and sharpen the graceful beauty for women. Pierre Cardin high - heels made of synthetic leather, which respect and enhance the prestige of women. This is currently the best-selling product, very popular among our customers.

High-heeled of Pierre Cardin has a three-sided logo printed on it both enhances the aesthetics of the shoe model and enhances the owner's class. Pointed-toe shoes create a feeling for long, slimmer legs. Standard shoe form with a moderate height helps a woman's posture become more flexible, elegant, and elegant in every step. We meticulously send the brand Pierre Cardin with "embossed art" three sides of the shoe. This is a unique point that you can only find from the signature product from Pierre Cardin.

Structure: 

Sewing technology: Cement Injection. 

Outer Material: Synthetic Leather.

Inner Material: Synthetic Leather.

Sole Material: High - quality Thermoplastic Rubber.

Instruction for storage

• Avoid direct contact with water and high - temperature.
• Frequently clean with a clean damp cloth.

 

PIERRE CARDIN SLIP ON - PCWFWFC098

PIERRE CARDIN SLIP ON - PCWFWFC098

តម្លៃ៖
$72.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: