ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN BALLET FLATS - PCWFWLB 081

SKU: CWFWLB081NAY36
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$106.00 $106.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: PIERRE CARDIN BALLET FLATS - PCWFWLB 081

Structure: 

Sewing technology: Cement Injection. 

Outer Material: Cowhide from Italia.

Inner Material: Pigskin from Italia.

Talon: Pigskin from Italia.

Sole Material: High - quality Thermoplastic Rubber.

Instruction for Storage: 

- Avoid direct contact with water and high - temperature.
- Frequently clean with a clean damp cloth.

PIERRE CARDIN BALLET FLATS -  PCWFWLB 081

PIERRE CARDIN BALLET FLATS - PCWFWLB 081

តម្លៃ៖
$106.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: