ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN BOOTS (7.5cm) - PCWFWLC 076

SKU: PCWFWLB076BLK35
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$106.00 $106.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Products: Pierre Cardin Boots (7.5cm) - PCWFWSD109

Structure: 

Sewing technology: Cement Injection. 

Outer Material: Cowhide

Inner Material: Pigskin

Sole Material: High - quality Thermoplastic Rubber.

Instruction for Storage: 

- Avoid direct contact with water and high - temperature.
- Frequently clean with a clean damp cloth.

PIERRE CARDIN BOOTS (7.5cm) - PCWFWLC 076

PIERRE CARDIN BOOTS (7.5cm) - PCWFWLC 076

តម្លៃ៖
$106.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: