ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SNEAKERS FOR BOYS - KIDS (FROM 3 TO 6 YEARS OLD) - PCBFWLA 019

SKU: PCBFWLA019NAV28
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$55.00 $55.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Tuổi:
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product:  Pierre Cardin Sneakers for Boys - Kids (from 3 to 6 years old) - PCBFWLA 019

Notice: No Warranty.

Design:

Pierre Cardin Sneakers for Boys are designed to be dynamic, stylish, commodious. The shoes have a basic design, dynamic color, and perfect shape. It can be used in many activities such as going to school, hanging out, traveling...

Made of high - quality synthetic leather, soft - lining, and high friction PU.

Instruction for storage

• Avoid direct contact with water and high - temperature.
• Frequently clean with a clean damp cloth.

PIERRE CARDIN SNEAKERS FOR BOYS - KIDS (FROM 3 TO 6 YEARS OLD) - PCBFWLA 019

PIERRE CARDIN SNEAKERS FOR BOYS - KIDS (FROM 3 TO 6 YEARS OLD) - PCBFWLA 019

តម្លៃ៖
$55.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: