ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN WATCH - PCWWHLA 001

SKU: PCWWHLA001
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$256.00
ស្ថានភាព: អស់ពី​ស្តុក
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Pierre Cardin Leather Watch - PC108111F03 (42 mm)

An elegant watch with a black cover design. Crafted from the high-quality components and exquisite design, this will be a perfect accessory for a strong and masculine style.

Structure:

  • Mineral Glass
  • Genuine Leather.
  • Buckle: Adjustable Buckle
  • Band: Stainless steel band
  • Machine: Quartz, mineral glass.
  • Design: Hour, Minute, 
  • Glass: 42 mm.
  • Water Resistant 3 ATM.
  • Logo Pierre Cardin in Buckle
  • Pierre Cardin of France, the technology of HongKong.

 

PIERRE CARDIN WATCH - PCWWHLA 001

PIERRE CARDIN WATCH - PCWWHLA 001

តម្លៃ៖
$256.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: