ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SANDALS - PCWFWSD 102

SKU: PCWFWSD102BLK35
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$42.00 $42.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: PIERRE CARDIN SANDALS - PCWFWSD 102

This is a recently hot style of sandals.  These strapless sandals are made for active women who want to express themselves.

Structure: 

Sewing technology: Cement Injection. 

Outer Material: Synthetic Leather.

Inner Material: Synthetic Leather.

Sole Material: High - quality Thermoplastic Rubber

Instruction for Storage:

• Avoid direct contact with water and high - temperature.
• Frequently clean with a clean damp cloth.

PIERRE CARDIN SANDALS - PCWFWSD 102

PIERRE CARDIN SANDALS - PCWFWSD 102

តម្លៃ៖
$42.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: