ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SANDALS FOR MEN - PCMFWLD 116

SKU: PCMFWLD116BLK39
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$72.00 $72.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: PIERRE CARDIN SANDALS - PCMFWLD 116

This is a recently hot style of sandals.  These strapless sandals are made for active women who want to express themselves.

Structure: 

Sewing technology: Cement Injection. 

Outer Material: Synthetic Leather.

Inner Material: Synthetic Leather.

Sole Material: High - quality Thermoplastic Rubber

Instruction for Storage:

• Avoid direct contact with water and high - temperature.
• Frequently clean with a clean damp cloth.

SIZE:

PIERRE CARDIN SANDALS FOR MEN - PCMFWLD 116

PIERRE CARDIN SANDALS FOR MEN - PCMFWLD 116

តម្លៃ៖
$72.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: