ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SANDALS - PCMFWLB 109

SKU: PCMFWLB109BLK39
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$81.00 $81.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Structure: 

Sewing technology: Cement Injection. 

Outer Material: Cowhide.

Inner Material: Cowhide.

Sole Material: High - quality Thermoplastic Rubber

Instruction for Storage:

• Avoid direct contact with water and high - temperature.
• Frequently clean with a clean damp cloth.

SIZE:

PIERRE CARDIN SANDALS  - PCMFWLB 109

PIERRE CARDIN SANDALS - PCMFWLB 109

តម្លៃ៖
$81.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: