ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SANDAL - LEATHER THONGS - PCMFWLE 132

SKU: PCMFWLE132BRW39
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$81.00 $81.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here
  • Made in Vietnam.

  • Material: 100% premium cowhide material, top-grain, imported directly from Italy.

  • Instruction for storage:

    • Frequently clean with a clean damp cloth.

    • Avoid direct contact with the explosive environment.

SIZE CONVERTER:

PIERRE CARDIN SANDAL - LEATHER THONGS - PCMFWLE 132

PIERRE CARDIN SANDAL - LEATHER THONGS - PCMFWLE 132

តម្លៃ៖
$81.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: