ប្ដូរ​ភាសា:

PIERRE CARDIN SANDALS - PCMFWLB 108

SKU: PCMFWLB108BLK39
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$72.00 $72.00 ការសន្សំ:
ស្ថានភាព: អស់ពី​ស្តុក
Màu sắc:
Kích thước:
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Structure: 

Sewing technology: Cement Injection. 

Outer Material: Cowhide

Inner Material: Cowhide

Sole Material: High - quality Thermoplastic Rubber.

Instruction for storage

• Avoid direct contact with water and high - temperature.
• Frequently clean with a clean damp cloth.

PIERRE CARDIN SANDALS - PCMFWLB 108

PIERRE CARDIN SANDALS - PCMFWLB 108

តម្លៃ៖
$72.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: