ប្ដូរ​ភាសា:

COMBO 5

SKU: (Đang cập nhật...)
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$199,000.00 តម្លៃ​ទីផ្សារ: $287,000.00 ការសន្សំ: $88,000.00
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

Product: 

+ 01 Gentlemen - Pierre Cardin perfume shower (380g)

+ 01 Gentlemen - Pierre Cardin perfume shampoo (380g)

The specially formulated with multi-layer action can remove all bacteria and unpleasant odors from the skin.
The fragrance from France.
Using in combination with the Pierre Cardin Playboy kit will be more efficient.

Instruction for Storage:
Store in a dry place, avoid direct sun and high temperature

COMBO 5

COMBO 5

តម្លៃ៖
$199,000.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: