ប្ដូរ​ភាសា:

COMBO 11

SKU: (Đang cập nhật...)
ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ Pierre Cardin Vietnam
វាយតម្លៃ
$229,000.00 តម្លៃ​ទីផ្សារ: $332,000.00 ការសន្សំ: $103,000.00
ស្ថានភាព: ការស្តុកទុក
Booking Hotline: 058 8888 5916 (7:30-22:00)
See detailed stores click here

+ 01 Gentlemen - Pierre Cardin perfume shower (180g)

+ 01 Gentlemen - Pierre Cardin perfume shampoo (180g)

+ 01 Gentlemen - Pierre Cardin Facial cleanser (50ml)

+ 01 Gentlemen - Pierre Cardin Deodorizing roller (50ml)

COMBO 11

COMBO 11

តម្លៃ៖
$229,000.00
popup

ចំនួនទឹកប្រាក់:

លុយសរុប: